top of page

稅局成日收多一年稅? │ 展群稅務 CK TAX

無論係打工仔定老細都避免唔到要交稅。當我地交報稅表嘅時候,習慣都會提前計一計自己要俾幾錢稅,等自己有個心理準備。但係有時候收到評稅報告會發現稅務局計嘅稅務金額同自己計嘅有好大分別,點解會咁㗎呢? 唔通係稅務局大頭蝦計錯數?


當然唔係啦! 好多時評稅金額同自己估計嘅有分別都係因為納稅人忽略咗「暫繳稅」。唔同某啲國家,例如英國,採用「所得稅預扣制度」,香港採用嘅係「暫繳稅」制度。姐係稅務局會根據你個年嘅實際收入評稅,但係除咗個年嘅稅款,你仲需要同時交埋下年嘅暫繳稅。稅務局會根據你個年嘅收入估計你下年的收入作為下年嘅暫繳稅。到咗下年,稅務局會再根據你嘅實際收入減返已繳交嘅暫繳稅,嚟計仲差幾多稅未俾,當然仲要加返再下一年嘅暫繳稅。

以下舉一個例子方便大家理解:


假設小明係啱啱出社會工作嘅畢業生,佢今年嘅應繳稅款係$10,000。稅務局的暫繳稅會同樣為$10,000


第一年小明無上年交咗嘅暫繳稅,所以稅款金額係第一年嘅應繳稅款加第二年嘅暫繳稅

= $10,000 + $10,000

= $20,000


第二年小明實際應繳稅款係$12,000,所以稅款金額係第二年應繳稅款減已經交咗嘅第二年暫繳稅再加第三年嘅暫繳稅

= $12,000 - $10,000 + $12,000

= $14,000


所以發現稅務金額比預計大好多都唔洗擔心係稅務局計錯數收多你稅,提早交嘅暫繳稅之後係會扣返㗎! 假如你真係咁唔好彩,根據上面嘅方法計完都發現稅務局收多咗你稅,咁就要搵專業嘅稅務師了解下發生咩事喇!


如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:

※照片源於Unsplash※


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com

0 則留言

Comments


bottom of page