top of page

2023年施政報告究竟有啲咩稅務政策?│ 展群稅務 CK TAX

為咗支持大眾上樓,喺2023年10月25日發表嘅2023年施政報告中,行政長官宣布建議由即日起推出四項針對物業嘅稅務減免方案


(1) 將買家印花税嘅税率由15%下調至7.5%。

(2) 將從價印花税第1標準第1部嘅税率由15%下調至7.5%。

(3) 將額外印花税適用嘅轉售期由三年縮短至兩年,即縮短須徵收10%額外印花税嘅適用年期。

(4) 為咗引入更多合資格外來人才,推出在港購置住宅物業嘅合資格外來人才可以暫免繳付印花税嘅機制。如果合資格外來人才喺2023年10月25日或之後喺香港購買第一個住宅物業,佢就可以申請暫免繳付買家印花税(7.5%)同埋新住宅從價印花税(7.5%),但係佢仍然需要跟第2標準税率繳付從價印花税。咁樣佢哋嘅印花税負擔就會同首次置業嘅香港永久性居民睇齊。當佢哋成為咗香港永久性居民後,就可以申請免除暫免繳付嘅印花税。但係如果佢哋最後冇成為香港永久性居民,就要補交返之前減少咗嘅稅款。


整體而言,政府將會提交《2023年印花税(修訂)(住宅物業)條例草案》(下稱《條例草案》),然後推進相關措施。等立法會制定同通過有關《條例草案》成為法例後,除非另有規定,上述印花税措施將適用於在2023年10月25日或之後的住宅物業。


個人稅務減免措施:

即使你冇打算買樓,以下嘅税務措施都可能對你有利。為咗鼓勵生育同提升兒童成長環境,由2024/25課税年度起,將會喺薪俸税同個人入息課税中實施兩項税務措施:


(1)如果納税人同2023年10月25日或之後首名出生嘅子女同住嘅話,佢嘅居所貸款利息或者住宅租金嘅最高扣除額,就會由現時嘅100,000元提高至120,000元,直到佢嘅同住子女年滿18歲為止。

(2)新設立每年最多100,000元嘅輔助生育服務開支扣除。


希望以上嘅税務減免都幫到大家,但係都要留意以上嘅有關建議都需要完成立法程序後先可以實施。


如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


即時Whatsapp查詢:api.whatsapp.com/send?phone=85252279242

a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242 或

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com


0 則留言

Comments


bottom of page