top of page

物業評稅有疑問 可以點樣做│ 展群稅務 CK TAX

就快到報稅嘅季節,喺收到提交報稅表之後納稅人會喺10月左右收到稅單,當中列明咗你要交嘅物業稅。


如果你收到一份物業税評税通知書而發覺其應評税淨值及所徵收的嘅税款過高,咁點算呢?


首先,請喺收到通知書後嘅一個月內提出反對,以書面或填交本局格表格IR831 提出反對,並明確地述明反對理由。


同時,你亦都要在呈交反對通知書嗰陣連同填妥嘅物業税報税表一併交回。


大家要記住,就算你提出咗反對,但喺個反對個案未完結之前,你必須先依照繳税通知書繳交有關税款,除非你已收到評税主任嘅指示可減收税款。如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


※照片源於Unsplash※


即時Whatsapp查詢:api.whatsapp.com/send?phone=85252279242

a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242 或

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com

0 則留言

Comments


bottom of page