top of page

暫繳薪俸稅有得遲啲交? │ 展群稅務 CK TAX

上次提到稅務金額除咗包括今個課稅年度應繳嘅稅款,仲包括下個課稅年度嘅暫繳稅,加加埋埋個金額有可能會好大。但唔洗擔心,稅務局喺以下幾個情況會允許納稅人申請緩繳暫繳稅:


1. 你有資格得到未有喺暫繳稅通知書中計算嘅免稅額。例如你嘅仔女喺2021年4月18日出世,你喺2021/22年度應該有子女免稅額,但係呢筆子女免稅額無喺暫繳稅通知書度計算,因此可以申請緩繳暫繳稅。


2. 你喺暫繳稅課稅年度嘅應課稅入息實額比前一年度嘅少。因為暫繳稅嘅金額係根據上一個課稅年度嘅入息估計,因此下一個課稅年度,即暫繳稅課稅年度嘅收入下降,預期應課稅入息嘅金額就有可能過高。假如你收到公司通知下個課稅年度嘅薪金會下降,稅務局會用你嘅收入減去可扣除嘅免稅額,計算應課稅嘅入息。然後再比較預期應課稅入息和實際應課稅入息。假如預期應課稅入息少過實際應課稅入息嘅90%,你就可以申請緩繳暫繳稅。


3. 你已經停止或將會喺暫繳稅課稅年度終結前停止賺取應課薪俸稅入息。假如你知道自己將喺下個課稅年度將會停止賺取入息,原因包括失業或退休,你就可以申請緩繳暫繳稅。


4. 你已就上年度嘅薪俸稅評稅提出反對。如你對上個課稅年度嘅薪俸稅評稅結果提出反對,你就可以向稅務局申請緩繳暫繳稅。


除咗要提交足夠嘅資料證明你符合以上四個情況,你仲需要確保自己喺繳付暫繳稅限期前28日,或喺繳付暫繳稅通知書發出日期後14日,以較遲者為準,提交緩繳申請書。所以當確認自己係以上情況嘅其中一個,就要快啲提交申請書喇!


※照片源於Unsplash※

a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com


0 則留言

Comments


bottom of page