top of page

延遲提交報稅表,你知唔知?│ 展群稅務 CK TAX


納稅人如果有請到稅務代表既話,交2021/22年度利得稅報稅表的期限,將會由報稅表第一頁上面所註明的期限延遲到以下日期:


結賬日期係「N」類既話:

如果公司既結帳日期係介乎係2021年4月1日到2021年11月30日,咁樣就屬於「N」類。而「N」類提交報稅表既期限係可以延遲到2022年6月30日。


結帳日期係「D」類既話:

如果公司既結帳日期係介乎係2021年12月1日到2021年12月31日,咁樣就屬於「D」類。而「D」類提交報稅表既期限係可以延遲到2022年8月31日。


結帳日期係「M」類既話:

如果公司既結帳日期係介乎係2022年1月1日到2022年3月31日,咁樣就屬於「M」類。賺錢公司「M」類提交報稅表既期限係可以延遲到2022年11月15日,蝕錢公司「M」類提交報稅表既期限係可以延遲到2023年1月31日。


即使繳交報稅表既日期延遲左,但係都希望大家可以係延遲後既期限盡快提交報稅表。


如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:※照片源於Unsplash※


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852)5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

0 則留言

Comentários


bottom of page