top of page

大叔的愛嘅稅務事項│ 展群稅務 CK TAX

同性婚姻嘅伴侶應該點計稅,大家又有冇諗過呢?咁其實,稅務局又會唔會認可同性婚姻呢,就等展群CK同大家講下啦!


首先,「婚姻」以往被解釋為男性與女性所締結嘅異性婚姻,同性婚姻中嘅各方並不能擁有「配偶」。故此,就《條例》而言,同性婚姻不被視為有效婚姻。


然而,後來就稅務條例對婚姻嘅標準改為

(i) 「丈夫與妻子」須理解為「已婚人士與其配偶」;

(ii) 「並非與丈夫分開居住嘅妻子」須理解為「並非與已婚人士分開居住嘅配偶」

(iii) 「丈夫或妻子」須理解為「已婚人士或其配偶」。


因此,同性婚姻最後被視為有效婚姻。任何已婚人士,無論其婚姻係異性婚姻或同性婚姻,均有權與其配偶共同選擇合併評税或個人入息課税,並有權根據《條例》就其配偶申索免税額或税項扣除。
如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


※照片源於Unsplash※


即時Whatsapp查詢:api.whatsapp.com/send?phone=85252279242


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242 或

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com


0 則留言

Komentarze


bottom of page