top of page

喺香港搞科研有著數? │展群稅務 CK TAX

近年香港政府積極發展創新同科技行業,唔單只成立創造及科技局支援創科工作,喺稅務上亦有相關嘅稅例鼓勵企業嘅科研工作,我地一齊嚟睇下研發活動的支出可以點扣稅。


即使研發活動產生嘅係長期效益,本身應該屬於資本性,唔可以扣稅。但係根據稅例S16B,只要公司研發支出同公司嘅業務相關,就可以扣稅,不論係公司內部自己進行研發,還是係外判俾合資格的研究機構。


研發活動包括 :

· 為拓展知識而進行的自然科學或者應用科學上的活動;

· 為任何可行性研究或就任何市場、工商或管理事務的研究而進行的系統性、調查性或實驗性的活動;

· 在有機會取得新的科學或技術上的知識及理解的情況下進行的原創性及經規劃的調查;

· 在任何新的物料、裝置、產品、程序、系統或服務的商業生產或運用前,將研究所得或其他知識,應用於為生產或引進該等物料、裝置、產品、程序、系統或服務而作的方案或設計。

而研發開支亦分為甲類開支同乙類開支,有唔同嘅扣稅額:


甲類開支包括 :

· 內部合資格研發活動非直接嘅僱員開支,例如會計服務、行政服務或秘書服務 ;

· 內部市場研究、營商研究、業務管理研究嘅開支 ; 和

· 所有在香港以外嘅地方進行嘅研發開支。

甲類開支可以有200%嘅扣稅額,姐係$10000嘅開支有$20000嘅扣稅額。


乙類開支包括 :

· 內部直接參與合資格研發活動的僱員嘅開支同消耗品 ; 和

· 外判俾指定研究機構進行合資格研發活動嘅開支。

乙類開支首$200萬元嘅開支有300%嘅扣稅額,而其餘嘅金額有200%嘅扣稅額。以$500萬嘅開支為例,首$200萬嘅開支有$600萬嘅扣稅額,之後個$300萬就有$600萬嘅扣稅額,姐係呢間公司總共有$1200萬嘅扣稅額。


研發新產品可以吸引新顧客,增加收入,仲會多咗扣稅額,簡直係一石三鳥啊! 你仲唔快啲開始你嘅研發活動?


如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:

※照片源於Unsplash※

如有興趣了解更多資料,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com0 則留言

Comentários


bottom of page