top of page

今次有得揀 — 個人入息課稅│ 展群稅務 CK TAX

打工仔交薪俸稅可以獲得免稅額,但做老闆嘅呢?交利得稅冇免稅額㗎喎;咁靠收租維生嘅人呢?交物業稅都冇免稅額㗎喎。吓!!!!!咁唔公道嘅!


放心 ~ 唔會咁唔公道嘅!為咗解決呢個問題,稅例容許「香港居民」申請「個人入息課稅」。


申請「個人入息課稅」可以用嚟慳稅或者免稅:

· 獲得不同的免稅額和特惠扣稅額(以非有限公司經營業務或收租人士特別受惠)

· 以個人或已婚人士、子女、供養父母等免稅額或扣稅額抵銷其他業務或租金收入

· 用盡慈善捐款扣稅額(按所有收入的35%計算)

· 扣稅項目包括出租物業的按揭利息

· 利用業務虧損減輕稅務負擔


嗱 ~ 都話咗唔會唔公道㗎啦!今次有得揀「個人入息課稅」,仲唔快啲嚟了解清楚!歡迎透過以下方式聯絡 展群CK®:※照片源於Unsplash※


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com


0 則留言

Comments


bottom of page